Next: , Previous: icon-size, Up: Gtk+ Enums


6.6.28 icon-theme-error

— Enum: icon-theme-error

Values: