Next: , Previous: icon-theme-error, Up: Gtk+ Enums


6.6.29 icon-view-drop-position

— Enum: icon-view-drop-position

Values: