Next: , Previous: i-m-status-style, Up: Gtk+ Enums


6.6.27 icon-size

— Enum: icon-size

Values: