Function: ^class

Source

(defun ^class (class-thing) 
  (find-class (^class-name class-thing)))
Source Context