Macro With-Utime-Decoding-Utc-Offset

Part of:

package kmrcl
( with-utime-decoding-utc-offset (utime utc-offset) &body < body > )