ph_simplex

Function summary
centre_de_gravetat simp
crea_simplex n_dimensions &rest valors_inicials
drive_simplex simplex funcio &key (niter 100) (tol_rel 0.001) (nmin 10) (tol_abs 0.001)
min_simplex simplex funcio &key (niter 100) (tol_rel 0.001)
ordena_simplex simplex funcio
PH_SIMPLEX    [Package]

This package provides the simplex n-variable minimization method.

ordena_simplex   simplex funcio  [Function]

Ordena el símplex, deixant a la primera posició el menor element, i així. Com a arguments se li passen el símplex i una funció lambda .

centre_de_gravetat   simp  [Function]

Torna el punt centre de gravetat d'un símplex. El símplex ha d'estar ordenat abans de passar-lo a la funció.

crea_simplex   n_dimensions &rest valors_inicials  [Function]

Torna un símplex en n_dimensions, tenint en compte valors_inicials.

min_simplex   simplex funcio &key (niter 100) (tol_rel 0.001)  [Function]

Minimitza la funció de vàries variables funcio per mètode del símplex. Com a arguments rep un símplex a usar i la funció, de forma opcional el nombre d'iteracions i la tolerància relativa.

drive_simplex   simplex funcio &key (niter 100) (tol_rel 0.001) (nmin 10) (tol_abs 0.001)  [Function]

Condueix el mètode del símplex, aplicant-lo successivament fins conseguir un resultat acceptable. La idea és la següent: Es minimitza el símplex. S'agafa el millor punt del nou símplex i es comprova si és millor que millor, en eixe cas el canvie per millor al símplex vell. Si és millor que pitjor, el canvie per pitjor. A continuació, torne a repetir el procés. I així fins que f(pitjor) - f(millor) < tol_abs. Torna dos valors: t si s'ha trobat el mínim (nil en cas contrari), el símplex amb el qual ha treballat en l'última iteració realitzada i, en cas de trobar el mínim, una llista amb l'error del mínim, estimat com millor-millor_anterior.