Function Mopu-Class-Initargs

Part of:

package metabang.moptilities
( mopu-class-initargs < thing > )