Function: BINDING

Source

(defun binding (x binds)
 (labels ((recbind (x binds)
       (aif (assoc x binds)
         (or (recbind (cdr it) binds)
           it))))
  (let ((b (recbind x binds)))
   (values (cdr b) b))))
Source Context