Function: FREE-CBUFFER-FINAL

Source

(defun free-cbuffer-final (buf)
  (foreign-free (cbuffer-data buf))
  (setf (cbuffer-data buf) nil)
  t)
Source Context