Function: CBUFFER-GAIN

Source

(defun cbuffer-gain ()
  (if-bind buf (pool-next *cbuffer-pool*)
	   (progn
	     (setf (cbuffer-size buf) 0)
	     buf)
	   (make-cbuffer)))
Source Context