/[meta-cvs]/meta-cvs/F-9E449AF22B3EA9B0B42007AAE0CE9611.lisp
ViewVC logotype

Contents of /meta-cvs/F-9E449AF22B3EA9B0B42007AAE0CE9611.lisp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (show annotations)
Fri Nov 24 04:14:25 2006 UTC (7 years, 4 months ago) by kaz
Branch: MAIN
CVS Tags: asdf-import-branch~merged-to-HEAD-0, mcvs-1-1-98, asdf-import-branch~branch-point, HEAD
Branch point for: asdf-import-branch
Changes since 1.2: +1 -1 lines
Small typo.
1 ;;; This source file is part of the Meta-CVS program,
2 ;;; which is distributed under the GNU license.
3 ;;; Copyright 2002 Kaz Kylheku
4
5 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
6 (let ((load-dir (make-pathname
7 :directory (pathname-directory *load-pathname*))))
8 (flet ((lsd (name) ;; LSD means, like, LOAD-SAME-DIR, man!
9 (let ((path (merge-pathnames load-dir name)))
10 (if *compile-file-pathname*
11 (compile-file path)
12 (load path)))))
13 (lsd "clisp-ffi")
14 (lsd "package")
15 (lsd "chatter")
16 (lsd "split")
17 (lsd "execute")
18 (lsd "unix")
19 (if (member :clisp-unix-funcs *features*)
20 (lsd "clisp-unix"))
21 #+cmu18c
22 (lsd "cmucl-unix")
23 (lsd "paths")
24 (lsd "restart")
25 (lsd "dirwalk")
26 (lsd "find-bind")
27 (lsd "error")
28 (lsd "options")
29 (lsd "sync")
30 (lsd "multi-hash")
31 (lsd "memoize")
32 (lsd "seqfuncs")
33 (lsd "mapping")
34 (lsd "print")
35 (lsd "types")
36 (lsd "create")
37 (lsd "checkout")
38 (lsd "remove")
39 (lsd "add")
40 (lsd "grab")
41 (lsd "move")
42 (lsd "link")
43 (lsd "generic")
44 (lsd "update")
45 (lsd "filt")
46 (lsd "slot-refs")
47 (lsd "rcs-utils")
48 (lsd "convert")
49 (lsd "branch")
50 (lsd "remap")
51 (lsd "purge")
52 (lsd "restore")
53 (lsd "prop")
54 (lsd "watch")
55 (lsd "main"))))

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5