/[mcclim]/mcclim/sheets.lisp
ViewVC logotype

Diff of /mcclim/sheets.lisp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.44 by gilbert, Wed Aug 13 04:16:57 2003 UTC revision 1.45 by strandh, Mon Nov 3 08:12:34 2003 UTC
# Line 689  that this might be different from the sh Line 689  that this might be different from the sh
689    (destroy-mirror (port sheet) sheet))    (destroy-mirror (port sheet) sheet))
690    
691  (defmethod (setf sheet-region) :after (region (sheet mirrored-sheet-mixin))  (defmethod (setf sheet-region) :after (region (sheet mirrored-sheet-mixin))
692      (declare (ignore region))
693    #+nil(port-set-sheet-region (port sheet) sheet region)    #+nil(port-set-sheet-region (port sheet) sheet region)
694    (update-mirror-geometry sheet)    (update-mirror-geometry sheet)
695    )    )

Legend:
Removed from v.1.44  
changed lines
  Added in v.1.45

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5