/[cmucl]/src/code/pred.lisp
ViewVC logotype

Diff of /src/code/pred.lisp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.22 by ram, Fri Feb 7 12:36:55 1992 UTC revision 1.22.1.1 by wlott, Thu Feb 13 00:43:08 1992 UTC
# Line 320  Line 320 
320                           object)                           object)
321                  t                  t
322                  nil))))))                  nil))))))
323        (alien-type-type
324         (alien-internals:alien-typep object (alien-type-type-alien-type type)))
325      (function-type      (function-type
326       (error "Function types are not a legal argument to TYPEP:~%  ~S"       (error "Function types are not a legal argument to TYPEP:~%  ~S"
327              (type-specifier type)))))              (type-specifier type)))))

Legend:
Removed from v.1.22  
changed lines
  Added in v.1.22.1.1

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5