zpb-ttf-0.7 added
authorMatthew Kennedy <mkennedy@common-lisp.net>
local dateThu, 09 Nov 2006 21:55:52
dateFri, 10 Nov 2006 05:55:52
hash20061110055552-55a3c-b026b933fe9c0d3c114726d9ed3816366ce45559.gz
1 file(s) changed:
dev-lisp/cl-zpb-ttf/cl-zpb-ttf-0.7.ebuild [added]